ஓசூர் TVS மோட்டார் வேலைவாய்ப்பு 2022 – 15 Mechanic Electrical Instruments – மாத ஊதியம் ரூ.14000/-